MTH102                        
 
1.โดเมนของฟังก์ชันหลายตัวแปร  
2.กฏลูกโซ่  
3.กราฟและพื้นผิวเส้นโค้งระดับของฟังก์ชันสองตัวแปร  
4.การหาโดเมนของฟังก์ชันที่กำหนดในสองตัวแปร  
5.การหาความยาวเส้นโค้ง  
6.การหาค่าอนุพันธ์อันดับสองของฟังก์ชัน 2 ตัวแปรจากการประมาณค่า  
7.การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่กำหนดในรูปของพารามิเตอร์  
8.ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร  
9.ความสัมพันธ์ของจุดวิกฤติกับอนุพันธ์อันดับสองของฟังก์ชันสองตัวแปร  
10.ความสัมพันธ์ของสมการกำลังสองกับรูปทรงสามมิติ  
11.ความสัมพันธ์พิกัดฉากและพิกัดเชิงขั้ว  
12.จำนวนเชิงซ้อน  
13.จุดสูงสุด-ต่ำสุดของฟังก์ชันหลายตัวแปร  
14.ตรวจสอบการลู่เข้าออกของอนุกรม  
15.ตรวจสอบการลู่เข้าออกของอนุกรมสลับ  
16.ตัวคูณลากรองจ์  
17.ทดสอบการลู่เข้าของลำดับ  
18.พิกัดเชิงขั้ว  
19.พิกัดทรงกลม  
20.ฟังก์ชันคาบและอนุกรมฟูเรียร์  
21.ลำดับและอนุกรม  
22.ลิมิตของฟังก์ชันหลายตัวแปร  
23.วาดกราฟในพิกัดเชิงขั้ว  
24.วาดกราฟของสมการที่กำหนดในรูปพารามิเตอร์  
25.วาดทรงตันที่ปิดล้อมด้วยบริเวณที่กำหนด  
26.หาความชันของเส้นสัมผัสโค้งที่กำหนดสมการในรูปเชิงขั้ว  
27.หาค่า x ที่ทำให้อนุกรมของฟังก์ชันลู่เข้า  
28.หาคาบที่น้อยที่สุดของฟังก์ชันคาบที่กำหนด  
29.หาค่าปริพันธ์สองชั้นบนบริเวณที่กำหนด  
30.หาค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน  
31.หาค่าสูงสุด ต่ำสุด และจุดอานม้าของฟังก์ชัน 2 ตัวแปร  
32.หาพื้นที่ของบริเวณที่ปิดล้อมด้วยสมการในรูปเชิงขั้ว  
33.หาระดับพื้นผิวของฟังก์ชันสามตัวแปร  
34.หาระนาบสัมผัสพื้นผิวที่จุดที่กำหนด  
35.หาลิมิตของฟังก์ชันสองตัวแปร  
36.หาสมการของรอยตัดของพื้นผิว  
37.หาอนุพันธ์ย่อยโดยใช้กฏลูกโซ่  
38.หาอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันแฝง  
39.อนุพันธ์ย่อย  
40.อนุพันธ์ย่อยและความหมายของอนุพันธ์ย่อย การประมาณเชิงเส้น  
41.อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชัน  
42.อินทิกรัล 2 ชั้น  
43.อินทิกรัล 3 ชั้น < back
   
                         
Contact us : webmaster@etsrc.com
Copyright
2006 © www.etsrc.com Thailand All Right Reserved