MTH201                        
 
1_เมทริกซ์  
2_เส้นตรงและระนาบในปริภูมิ3มิติ  
3_การดำเนินการของเมทริกซ์  
4_ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง  
5_ค่าลำดับชั้น  
6_ระบบสมการเชิงเส้น  
7_การดำเนินการเบื้องต้นแบบแถว  
8_ผลคูณเวกเตอร์  
9_ทฤษฎีไดเวอร์เจนท์  
10_ทฤษฎีของกรีน  
11_Stoke'sTheorem  
12_ย่านอนุกรักษ์เวกเตอร์  
13_อินทิกรัลเชิงเส้น  
14_อินทิกรัลเชิงผิว  
15_เวกเตอร์วิเคราะห์  
16_อนุพันธ์ของเวกเตอร์และบทประยุกต์ < back
   
                         
Contact us : webmaster@etsrc.com
Copyright
2006 © www.etsrc.com Thailand All Right Reserved