MTH202                        
 
1.Conceptเรื่องอันดับ_ดีกรี_สมการเชิงเส้น
2.Conceptเรื่องอันดับ_สมการเชิงเส้น
3.Conceptสมการเชิงอนุพันธ์เกี่ยวกับ อันดับ สมการเชิงเส้น
4.การแก้สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่ n ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร
5.การแปลงลาปลาซ_ฟังก์ชันขั้นบันได 1 หน่วย Unit Step Function
6.การแปลงลาปลาซ_ฟังก์ชันต่อเนื่องเป็นช่วง
7.การแปลงลาปลาซ_ฟังก์ชันที่มีอันดับชี้กำลัง
8.การประยุกต์ใช้สมการเชิงอนุพันธ์อันดับท ี่1
9.การประยุกต์ใช้สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่ 1 กับแนววิถีฉาก
10.การประยุกต์ใช้สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่ 1 กับปัญหาของผสม
11.การประยุกต์ใช้สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่ 2
12.การลดรูปเป็นสมการเอกพันธ์
13.การหา eigenvalue เพื่อใช้ในการแก้ระบบโดยการเชิงอนุพันธ์
14.การหาคำตอบในรูปอนุกรมกำลัง
15.การหาคำตอบของระบบสมการเชิงอนุพันธ์โดยวิธีแปรพารามิเตอร์
16.การหาคำตอบของระบบสมการเชิงอนุพันธ์โดยวิธีดีเทอร์มิแนนท์
17.การหาคำตอบของระบบสมการเชิงอนุพันธ์ที่เป็นเอกพันธ์
18.การหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ในรูปเบสเซส(Bessel)
19.การหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
20.การหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่ n โดยวิธีเทียบ สปส.
21.การหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่ n โดยวิธีลัด
22.การหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่ n ที่เป็นเอกพันธ์
23.การหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่ n ที่ไม่เป็นเอกพันธ์
24.การหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่ n ที่มี สปส เป็นตัวแปรที่ไม่เป็นเอกพันธ์
25.การหาผลเฉพาะโดยวิธีแปรพารามิเตอร์
26.การหาผลเฉลยเฉพาะโดยวิธีเทียบ สปส
27การหาผลเฉลยเฉพาะโดยวิธีแปรพารามิเตอร์
28.การหาผลเฉลยเฉพาะโดยวิธีลัด
29.การหาผลเฉลยเติมเต็ม
30.การหาผลเฉลยของสมการอันดับหนึ่ง_สมการ Bernoulli
31.การหาผลเฉลยของสมการอันดับหนึ่ง_สมการเชิงเส้น
32.การหาผลเฉลยของสมการอันดับหนึ่ง_สมการเอกพันธ์
33.การหาผลเฉลยของสมการอันดับหนึ่ง_สมการแยกตัวแปรได้
34.การหาผลเฉลยของสมการอันดับหนึ่ง_สมการไม่แม่นตรง
35.การหาผลเฉลยทั่วไป
36.การหาผลทั่วไปของสมการอันดับสูง
37.ชนิดของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับ1
38.ชนิดของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับ 1 และหาคำตอบสมการอันดับ 1
39.ชนิดของสมการอันดับ 1
40.ตรวจสอบความเป็นอิสระเชิงเส้น
41.ประยุกต์เรื่องการเคลื่อนที่ของมวลบนสปริง
42.ประยุกต์ผลการแปลงลาปลาชในการหาคำตอบสมการเชิงอนุพันธ์
43.ประยุกต์ผลการแปลงลาปลาซ
   
              < back    next >      
Contact us : webmaster@etsrc.com
Copyright
2006 © www.etsrc.com Thailand All Right Reserved