ศูนย์วิทยบริการ มจธ.
มีหน้าที่ผลิตสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองจากทุกเวลา ทุกสถานที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ มจธ. มุ่งมั่นผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสำหรับทุกคน Education Technology Services and Resources Center.  
  Position : หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ

Name : ผศ. คเณควร์   วรรณโชติ

E-mail :

Tel. : 0-2470-9692-3
  Position : นักคอมพิวเตอร์

Name : คุณปัญจลักษณ์ ธาดาวุธ

E-mail :

Tel. : 0-2470-9692-3
  Position : นักคอมพิวเตอร์

Name : คุณพรรัตน์   ลักษณ์สุขทรัพย์

E-mail :

Tel. : 0-2470-9692-3
  Position : นักคอมพิวเตอร์

Name : คุณธัชชา นามนนท์

E-mail :

Tel. : 0-2470-9692-3
Position : นักคอมพิวเตอร์

Name : คุณพิมพ์พิชชา ไพจิตรวโรดม

E-mail :

Tel. : 0-2470-9692-3
Position : นักบริหารงานทั่วไป

Name : คุณวยุรา เหรียญวิทยากุล

E-mail :

Tel. : 0-2470-9692-3
     
Contact us : webmaster@etsrc.com
Copyright
2006 © www.etsrc.com Thailand All Right Reserved