ศูนย์วิทยบริการ มจธ.
มีหน้าที่ผลิตสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองจากทุกเวลา ทุกสถานที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ มจธ. มุ่งมั่นผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสำหรับทุกคน Education Technology Services and Resources Center.  

- สื่อบทเรียนที่สามารถดูผ่านอุปกรณ์สื่อสาร

- บทเรียนเสริม

    บทเรียนเสริมในห้องปฏิบัติการ วิชา Determinative Bacteriology (MIC211)

    บทเรียนเสริมในห้องเรียน วิชาฟิสิกส์ทั่วไป 2 (PHY102)

    บทเรียนเสริมในห้องปฏิบัติการ ฟิสิกส์ทั่วไป 2

..........................................................................................
 - รวบรวมสื่อเฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
    MTH 102 Calculus and Analytic Geometry II
    MTH 201 Linear Algebra and Vector Calculus
    MTH 202 Differential Equations

 
..................................................................................................
..........................................................................
คำแนะนำในการใช้ CAI

การดูสื่อการสอนต้องใช้ Plug-in ของ Macromedia Authorware หากเครื่องของท่านยังไม่มี Plug-in
ต้องทำการติดตั้ง โดยไปที่เมนู Download


- หากน้องๆนักศึกษามีปัญหาในการดาวน์โหลดโปรแกรมที่ใช้ติดตั้ง
(Plug-in) เพื่อดูสื่อการเรียนการสอนสามารถสอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ 02-470-9692-3


แบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ (Simulations)
     - Biology  
     - Chemistry
     - Physics

 
facebook
       
Contact us : webmaster@etsrc.com
Copyright
2006 © www.etsrc.com Thailand All Right Reserved