สื่อบทเรียนที่สามารถดูผ่านอุปกรณ์สื่อสาร
     
         
 
1. MTH 010 Mathematics in Daily Life กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 
2. MTH 202 Differential Equations กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
3. MTH 202 Differential Equations ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
4. MTH 252 Differential Equations ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551
5. MTH 275 Statistics for Scientist ปลายภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2549
6. CSS 121 Algorithms ปลายภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2551
7. CSS 223 Data Structures ปลายภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2551
8. STA 222 Statistics II ปลายภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2551
9. STA 374 Operations Research I กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 
   
 
         
< back
Contact us : webmaster@etsrc.com
Copyright
2006 © www.etsrc.com Thailand All Right Reserved